Adwaita
Home>Nieuws>Toetsperiode

Toetsperiode

woensdag 30 januari 2019

Het is u vast niet ontgaan dat er op school deze maand veel toetsen worden afgenomen. Het gaat in dit geval om zogenaamde CITO toetsen. Deze worden afgenomen op de vakgebieden technisch lezen, rekenen, spelling en vanaf groep 4 ook voor begrijpend lezen. Voor de kleuters van groep 2 is er een taal- en rekentoets. Het grote verschil met ‘gewone’ toetsen zit in het feit dat een CITO toets een veel breder deel van het vakgebied bekijkt. Een methodetoets stelt vast of datgene wat de laatste 3-4 weken aan leerstof is aangeboden, beheerst wordt. Een CITO toets bekijkt dit over een half jaar en is methode onafhankelijk. Vandaar ook dat zo’n toetsperiode twee keer per jaar plaatsvindt; in januari en in juni.

Het doel van het afnemen van CITO toetsen:

De uitslag van een toets geeft op de eerste plaats de leerkracht heel veel informatie. Zo kunnen we vaststellen of alle leerstofonderdelen voldoende aan bod zijn gekomen. Stel dat een groot deel van de klas uitvalt op klokkijken, dan betekent het, dat daar dus meer aandacht aan besteed moet worden. Op de tweede plaats kunnen we zien of kinderen presteren naar verwachting. Wanneer dit niet zo is proberen we te achterhalen waardoor dit komt en vervolgens gaan we kijken wat we eraan kunnen doen (interventies plegen). We kunnen aan de niveaus ook zien of kinderen vooruit zijn gegaan, de zogenaamde vaardigheidsgroei. Een leerling kan bijvoorbeeld nog steeds een hoge/lage score hebben, en toch gegroeid zijn binnen dat niveau. Dat betekent dan dat we wel op de goede weg zitten met mogelijke aanpassingen. Tot slot geeft een toets een beeld van hoe de groep in z’n geheel gescoord heeft. We vergelijken het met eerdere afnames en ook met de parallelgroep(en). Samen bespreken we welke interventies helpend kunnen zijn/zijn geweest.

Doordat CITO toetsen zo breed kijken kunnen we van de scores ook afleiden welke kinderen inzicht hebben in het leerstofaanbod, of ze verbanden kunnen leggen of ze hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en of ze bepaalde onderdelen al beheersen terwijl het nog niet echt aangeboden is. Als dit zo is hebben deze kinderen wellicht meer verdieping en uitdaging nodig.

Zoals u hierboven kunt lezen worden de toetsen niet louter gebruikt als middel om kinderen in een bepaald niveau te plaatsen. Het is uiteraard een moment  opname; de indruk van de leerkracht, de observaties en de mondelinge- en schriftelijke prestaties in de groep zijn minstens zo belangrijk. Dit alles bij elkaar levert een compleet beeld op van een leerling en zo kunnen we zorgen dat ieder kind die begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft.

Tot slot enkele tips:

  • Een toets is een momentopname, niet meer of minder dan dat. Als het dus een keer niet zo goed gegaan is, is dat jammer maar meer ook niet.
  • Maak daarom ook zo’n toets vooral niet groter dan het is, kinderen maken wel vaker toetsen en dit is er één van.