Instroom- en aannamebeleid

Basisschool Adwaita behoort tot de Stichting Varietas. Dit is het bevoegd gezag van 20 scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestantschristelijk basis- en speciaal onderwijs. Onze school is een katholieke basisschool. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs geven vanuit een katholieke levensbeschouwing. Die is in ons hele onderwijs terug te vinden, maar uit zich vooral in de sfeer op school. Wij willen een school zijn, waar samen geleerd, gespeeld en gevierd wordt, met waardering en respect voor ieders levensbeschouwing en identiteit.

Wat de aanmelding van nieuwe leerlingen betreft hebben we als school rekening te houden met de richtlijnen van de gemeente Deventer. Hierbij gaat men ervan uit dat de school een afspiegeling van de buurt is. Men hecht er grote waarde aan dat kinderen uit dezelfde buurt elkaar ontmoeten op een buurtschool.

Geruime tijd voordat uw kind vier jaar oud wordt, ontvangt u van de gemeente een brief, waarin deze aanmeldprocedure wordt uitgelegd, daarbij krijgt u tevens een overzicht van de scholen in de buurt. De gemeente hanteert een postcodebeleid: de kinderen die binnen het postcodegebied van de school wonen, dienen een plekje te krijgen op onze school. Maximaal 10% van de nieuwe leerlingen mag buiten ons postcodegebied wonen.

Kinderen woonachtig in het voedingsgebied* worden ingeschreven, rekening houdend met algemene toelatingsbepalingen en de afspraken van schoolbesturen in de gemeente Deventer. Dit betekent het volgende:

Zitten er al één of meer van uw kinderen op deze basisschool? Dan kunnen hun broertjes of zusjes altijd op dezelfde school worden geplaatst.

Kinderen die in de buurt (voedingsgebied) van de school wonen, hebben voorrang op kinderen die verder weg wonen.

Geeft u uw kind op bij de school in uw eigen buurt (voedingsgebied)? Dan kan uw kind daar geplaatst worden als u voldoet aan het algemene toelatingsbeleid van de school.

Kan uw kind niet naar de school van uw keuze? Dan maakt het schoolbestuur met u en eventuele andere ouders een afspraak. Samen bespreekt u de mogelijkheden bij andere scholen, bij voorkeur bij u in de buurt. Ook komt het voor, dat de afspraak gelijk al met een ander schoolbestuur uit uw wijk is.
*Onder voedingsgebied wordt het volgende verstaan: dit is het gebied waaruit een basisschool zijn leerlingen haalt. Het bestaat meestal uit een buurt of meerdere buurten.

Afspraken rondom de instroom en aanname van nieuwe kleuters

Kinderen moeten in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin ze 4 jaar worden voor 31 maart worden aangemeld bij de voorkeursschool. Ouders ontvangen hierover tijdig bericht van de gemeente.

Als u zich oriënteert op onze school kunt u het beste telefonisch contact met de school opnemen. U maakt dan een afspraak voor een nader kennismakingsgesprek, waarin uitleg wordt gegeven over allerlei zaken binnen onze school. Na dit gesprek wordt u in de gelegenheid gesteld op beide locaties rond te kijken. Vervolgens krijgt u een flyer mee en, indien u dat wenst, het benodigde aanmeldings- en inlichtingenformulier.

Voor verdere informatie en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marjan de Jong  m.dejong@varietas.nl tel 0570 61 66 78.

Zodra deze formulieren op school zijn ingeleverd, start de feitelijke inschrijvingsprocedure. De ouders ontvangen een bevestiging van ontvangst en een beschrijving van de verdere gang van zaken.

Toelating leerlingen

Ondanks het feit dat wij een school zijn waar iedereen welkom is betekent dit niet dat iedereen zo maar toegelaten kan worden.

In de volgende gevallen kan dat van toepassing zijn:

  • Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het speciaal basisonderwijs.
  • Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het REC.
  • Het onderwijskundig rapport van de vorige school geeft op onderwijskundige motieven aanleiding tot het kind niet toe te laten.
  • De zorgvraag van de leerlingenpopulatie in een groep is dermate complex dat het onverantwoord is nieuwe leerlingen in een groep te plaatsen.
  • De school is vol. Het aantal beschikbare lokaliteiten geeft samen met de groepsgrootte een indicatie.
  • Kinderen die nog niet zindelijk zijn mogen geweigerd worden. Uiteraard proberen we eerst in overleg tot een oplossing te komen.