Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van de ouders, de oudergeleding, en vertegenwoordigers van het personeel, de personeelsgeleding. Er zitten altijd evenveel leden uit het team als ouders in de MR. De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Voor Adwaita geldt dat de MR bestaat uit acht leden, vier ouders en vier personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

De directie is verantwoordelijk voor de beslissingen die de school neemt. De directie neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de MR. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Dit is geen vrijblijvend iets, maar ligt vastgelegd in een wettelijk regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs. In feite is ieder onderwerp dat met de school te maken heeft geschikt om binnen de MR te bespreken. Het kan bijvoorbeeld gaan over verbeteringen in het onderwijs, buitenschoolse opvang of het schoolplan (vierjarig beleidsplan). Ook heeft de MR het recht om informatie te vragen aan de directie en om ongevraagd zijn standpunt kenbaar maken aan de directie.

De MR overlegt gemiddeld zes keer per jaar. Bij een deel van het overleg zijn de alleen de MR-leden aanwezig. Daarnaast is er een overleg met MR en de directie van de school. Beide delen van de vergaderingen van de MR zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderdata staan op de kalender en zijn terug te vinden op de website

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle Varietas-scholen vertegenwoordigd zijn. In de GMR worden zaken besproken, die niet specifiek bij een school horen, maar voor alle scholen gelden. De GMR is in hoofdzaak gericht op bestuurs- en personeelsbeleid.

U kunt altijd een van de leden persoonlijk benaderen voor een gesprek of u kunt via de school contact opnemen. Ook kunt u mailen naar: adwaitamr@gmail.com

De oudergeleding bestaat uit:
Marco Mezzo
Ilja Nienhaus
Bódy Krommendijk
Marieke Postmus (vz)

De personeelsgeleding bestaat uit:
Veerle IJsseldijk
Laura Heideveld
Lisanne Stokkers
Manja Schol

Notulen MR 04-07-2023
Notulen MR 15-11-2023
Notulen MR 25-01-2024
Notulen MR 19-03-2024