Visie

Wij zijn een school waar we samen leren, spelen en vieren met waardering en respect voor ieders levensbeschouwing en identiteit. Met deze levensopvatting bouwen we als team, samen met de kinderen en hun ouders, aan een leeromgeving waarin het kind zich zo volledig mogelijk kan ontplooien. Positiviteit vinden we heel belangrijk! Daarom streven wij naar een positieve omgeving waarin kinderen zich oriënteren, kennis vergaren en vaardigheden opdoen.

Adwaita: een positieve school!

We willen op Adwaita het onderwijs zo inrichten dat de kinderen houvast, veiligheid, warme en geborgenheid ervaren. Zo’n omgeving stimuleert kinderen namelijk om te groeien. We geven dit vorm door de kinderen positief te benaderen en door te zoeken naar de positieve aspecten in wat een kind doet en zegt. Kan je iets niet? Dat accepteren we natuurlijk. Maar we durven ook duidelijk aan te geven wat we van elkaar verwachten. Hiermee krijgen de kinderen een positieve houding mee en hopen we dat zij hierdoor positief met elkaar omgaan.

Onze identiteit geeft ons de route van kernwaarden en normen die we volgen bij de voorbereiding van onze leerlingen op de toekomst en kinderen in hun kracht zetten. Dit laatste beschouwen wij als een kerntaak van de school. Wat hebben kinderen dan nodig als we ze kansen willen bieden in de samenleving van 2025? Leerlingen moeten leren denken en eigen kracht (h)erkennen. We richten ons onderwijs om die reden zo in dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Wij werken volgens een aantal principes. Deze principes worden verbonden door het principe van verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.

Onze identiteit

Onze identiteit geeft ons de route van kernwaarden en normen die we volgen bij de voorbereiding van onze leerlingen op de toekomst en kinderen in hun kracht zetten. Dit laatste beschouwen wij als een kerntaak van de school. Wat hebben kinderen dan nodig als we ze kansen willen bieden in de samenleving van 2025? Leerlingen moeten leren denken en eigen kracht (h)erkennen. We richten ons onderwijs om die reden zo in dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Wij werken volgens een aantal principes. Deze principes worden verbonden door het principe van verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.

Gezonde leefstijl

We stimuleren een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als in omgangsvormen zodat kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden zorgt ervoor dat kinderen respect hebben voor elkaar en voor hun omgeving.

Zelfstandigheid

Het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief, zelf ontdekkend bezig willen zijn. Zelfstandigheid impliceert zelfwerkzaamheid. De taak moet hiervoor ruimte geven. Een leerkracht moet goed weten wat zijn leerlingen wel of niet kunnen. Dan pas is hij of zij in staat een taak samen te stellen, die kinderen de kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren de leerlingen creatief denken en handelen en reflecteren. Door de leerlingen na te laten denken over wat zij gaan doen, wat zij aan het doen zijn of hebben gedaan, leren de leerlingen over het eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren zichzelf en anderen begrijpen en daardoor meer over eigen kunnen en over hoe zij met anderen om kunnen gaan.

Samenwerking

In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband, belangrijk. In een school kunnen de kinderen in jaargroepen met elkaar samenwerken en coöperatief leren.

Leerlingen helpen elkaar door:

  • het stellen van vragen aan andere leerlingen
  • samen naar een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem
  • elkaar suggesties te geven om iets te maken, bijvoorbeeld bij expressie

Talentontwikkeling

We maken in ons onderwijs gebruik van ieders talenten en mogelijkheden. Op deze manier bieden we passend onderwijs zonder daarbij de grenzen van wat mogelijk is, uit het oog te verliezen. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid is nooit onbeperkte vrijheid. Het betekent keuzevrijheid en is altijd verbonden met verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze. Welke vrijheid krijgen kinderen. Wat kunnen zij kiezen? Voorbeelden kunnen zijn: met welk vakgebied van mijn taak zal ik beginnen, hoeveel tijd zal ik er aan besteden, doe ik het alleen of met andere kinderen. Zijn er afspraken over keuze vrijheid en verantwoordelijkheid van kinderen? De kinderen dragen wel de verantwoordelijkheid om hun taak op tijd af te hebben. De leerkracht overlegt met medeleerkrachten, ouders, verzorgers en kinderen hoe ver deze vrijheid gaat, want niet alle kinderen kunnen dezelfde vrijheid aan. (HGPD/Traject).

Om onze leerlingen te leren denken is het nodig dat de school op een boeiende manier werkt aan de basisvaardigheden van leerlingen. Leerlingen moeten op maat goed leren lezen, rekenen en schrijven, om het leren denken ook daadwerkelijk vorm te geven. Volgens de nieuwste inzichten omvat boeiend onderwijs meer dan in onze visie beschreven staat. Het is ook gebaseerd op meervoudige intelligentie en breinvriendelijkheid. Onze uitdaging voor de toekomst: 21th century skills.

Wat maakt ons onderwijs zo goed? De kwaliteit van de les is het antwoord. Hoe hoger de kwaliteit van de les, hoe meer betrokkenheid van de leerlingen, hoe minder gedragsproblemen, hoe meer het werkplezier van de leerkracht, hoe hoger de opbrengsten: de kwaliteit van een product is immers afhankelijk van de kwaliteit van het proces.

Ambitie

Op de Adwaita willen wij meer rust creëren door duidelijkheid in doorgaande lijnen, bewuste keuzes te maken en regels en routines te stellen. Dit geeft meer werk- en leerplezier.