Adwaita
Home>Nieuws>Tevredenheidspeilingen

Tevredenheidspeilingen

donderdag 6 december 2018

 

 

 

 

 

 

 

Enige tijd geleden hebben we u gevraagd deel te nemen aan de oudertevredenheidspeiling. Als directie en team van Adwaita vinden we het belangrijk om continue te werken aan de onderwijskwaliteit van de school. De resultaten van de oudertevredenheidspeiling geven ons inzicht in het belang dat u als ouder toekent aan bepaalde schoolzaken en de tevredenheid hierover. Zo kon u o.a. aangeven hoe tevreden u bent over de sfeer op school, de kennisontwikkeling van uw kind, de leerkracht en de begeleiding op school.

Wij zijn blij dat veel ouders de enquête hebben ingevuld. Doordat u die moeite heeft genomen hebben wij een betrouwbaar beeld gekregen van uw tevredenheid. Als rapportcijfer scoort Adwaita een 7,5.

U vindt goede leerkrachten heel belangrijk. U geeft aan heel tevreden te zijn over de leerkrachten op Adwaita; over hun deskundigheid, de manier van omgang met de kinderen en hun inzet en enthousiasme. Ook aandacht voor rust en orde, de sfeer op school en het gedrag van leerlingen zijn punten waar u veel belang aan hecht. De sfeer op school wordt als prettig ervaren. Leerlinggedrag, rust en orde zijn punten waar de meeste ouders tevreden over zijn (80% en 84%) maar blijven desondanks punten van aandacht. Ook in de leerkrachttevredenheidspeiling komt dit naar voren.

Minder belangrijk vindt u de schoolomgeving en het schoolgebouw. Toch vraagt u wel aandacht voor de veiligheid op weg naar school, speelmogelijkheden op het schoolplein en hygiëne in het schoolgebouw.

Onder de leerlingen van groep 5 tot en met 8 is ook een tevredenheidspeiling afgenomen. Net als bij hun ouders neemt de leerkracht een belangrijke plaats in en zijn zij heel tevreden over hun juf of meester. De leerlingen voelen zich over het algemeen veilig in de klas en op het schoolplein en zij hebben het naar de zin in de groep. Wel zouden ze meer inbreng in het leren willen hebben; ze willen graag kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden om te leren en hoe zij willen leren.

De uitgebreide rapportage van de enquête is besproken met de Medezeggenschapsraad. Er is een analyse gemaakt van sterke- en verbeterpunten. Ook in het team is dit gedaan. Het levert een mooi beeld op van de kwaliteiten van Adwaita op dit moment en punten waar we nog kunnen ontwikkelen. De resultaten worden verwerkt in het nieuwe school-ontwikkelplan voor de jaren 2019-2022. Zodra dit plan klaar is plaatsen we het op de website van de school.