Ontwikkelteam

Ontwikkelteam Samenwerken

 

Leden van dit ontwikkelteam:

  

In onze huidige samenleving  ontwikkelen leerlingen meerdere vaardigheden tegelijk: onderzoekend, interactief en coöperatief. Vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken moeten tot de vaste basis van alle leerlingen behoren. Daarnaast verhoogt samenwerken de betrokkenheid van de leerlingen. Ze vinden de leerstof leuker en ze leren de leerstof beter als ze het uit kunnen leggen aan of kunnen leren van medeleerlingen.

 

Afgelopen schooljaar zijn we als werkgroep gestart met het ontwikkelen van een leerlijn op het gebied van samenwerken tussen leerlingen. De leerlijn bevat een opbouw van samenwerkingsvaardigheden van groep 1 tot en met 8 met behulp van coöperatieve werkvormen. We willen op deze manier structureel aandacht besteden aan hoe je samenwerkt.

 

Dit schooljaar is er door het ontwikkelteam vanuit de leerlijn een kalender gemaakt, waar de samenwerkingsvaardigheden per groep in staan. Daarnaast zijn in die kalender coöperatieve werkvormen per groep verwerkt, die ingezet kunnen worden om de samenwerkingsvaardigheden te leren en te oefenen. Iedere groep werkt aan 2 samenwerkingsvaardigheden per schooljaar. Vanuit de onderbouw worden de samenwerkingsvaardigheden steeds verder uitgebreid, zodat alle leerlingen Adwaita verlaten met een “rugzak” vol aan vaardigheden!

 

Op dit moment staat het werken aan de kalender centraal bij leerKRACHT. Wij werken gezamenlijk aan hetzelfde doel, ieder in zijn eigen klas. Er zijn verschillende opdrachten bedacht door de leerkrachten om met inzet van coöperatieve werkvormen aan samenwerkingsvaardigheden te werken. In mei evalueren we deze aanpak en kunnen we eventueel bijschaven of veranderingen aan brengen.

 

ICT Evaluatie
Klik hier om te lezen hoe wij ICT op school inzetten om ons onderwijs boeiender te maken.

 

Ontwikkelteam Talentontwikkeling.


Leden van dit ontwikkelteam:

 


 
Doelen:
De komende jaren gaan we een extra impuls geven aan het cultuuronderwijs en talentonwikkeling op onze school. We gaan als team ons verdiepen in procesgerichte didactiek. Dit sluit aan bij onderzoekend leren en is gericht op het stimuleren van de creatieve ontwikkeling bij leerlingen.
We gaan inzetten op de disciplines muziek, nieuwe media, creatief schrijven en beeldende vorming en willen een mooie leerlijn cultuur neerzetten voor de groepen 1 tm 8.
 

 
Ontwikkelteam PLG
Op Adwaita werken we in een PLG; een professionele leeromgeving. Dit betekent dat we op een actieve manier binnen ons team van en met elkaar leren. Dit doen we door o.a. wekelijks een bordsessie te houden van 15 minuten waarbij we de doelen bespreken die op het PLG bord in de teamkamer staan. De thema’s van de doelen komen uit het jaarplan van school. De doelen bepalen de leerkrachten; wat past bij de groep. Ook bespreken we de behaalde successen en de acties die er nodig zijn om het doel te behalen. We werken samen aan de doelen. Zo bereiden we samen lessen voor, kijken de leerkrachten bij elkaar in de klassen en geven we elkaar feedback.

 

Dit jaar gaan we voor het eerst een leerlingarena houden. Tijdens deze arena krijgen een aantal leerlingen uit de leerlingenraad vragen over hun school. Bijvoorbeeld: ‘Hoe zouden we de pauzes gezellig kunnen later verlopen?’

 

De leerlingen zitten in een kring en mogen hier over praten onder leiding van een gespreksleider.  Een aantal leerkrachten zit hier in een kring omheen en luistert hiernaar. Dit levert waardevolle informatie op voor de school; van de kinderen!

 

Dit schooljaar zijn we begonnen met een leerlingenbord in de klas voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Hierop staat een doel voor de leerlingen die eventueel door de leerlingen zelf bepaald kan zijn. Aan de hand van smiley’s kunnen de kinderen aangeven hoe ze zich voelen. Dit doen we standaard aan het begin en eind van de dag, maar het kan ook ingezet worden als evaluatiemiddel. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen hoe kinderen de sfeer in de klas ervaren of in hoeverre een doel is behaald. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: ‘We geven elkaar complimenten over gedrag’ of juist een heel concreet leerdoel over rekenen en taal. We bekijken minimaal twee keer in de week hoe het met het doel gaat. Uiteraard benoemen we ook de successen en worden deze zichtbaar gemaakt op het leerlingenbord.

 

Op Adwaita doen we het zo elke dag samen een beetje beter!

 

Ontwikkelteam Gedrag.

 

Leden van dit ontwikkelteam:

 

 

 

Vorig schooljaar hebben we ons als ontwikkelteam gedrag gericht op het verbeteren van leerkrachtgedrag en teamcultuur. Daarnaast hebben we ons gericht op de oriëntatie van een (nieuwe) methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het bleek dat onze huidige methode, Leefstijl, het meest overeenkwam met onze eisen en wensen.

 

In het huidige schooljaar richt het ontwikkelteam gedrag zich op het implementeren en borgen van de methode Leefstijl (Sociaal-emotionele ontwikkeling) en het oriënteren op de methode ‘Brain Blocks’ (het spreken van één taal naar leerlingen).

 

Op het gebied van de implementatie van Leefstijl richten wij ons dit jaar op het scholen van het hele team. De helft van de leraren op Adwaita bezit al wel een diploma, de andere helft nog niet. Doel is om iedere leraar op Adwaita te scholen op gebied van Leefstijl. Om dit te bereiken hebben we 21 november een teambrede studiedag gehad waarbij twee medewerkers van Leefstijl ons mee hebben genomen in de methode. In maart zal er een vervolg komen op deze studiedag. Daarbij zullen alle leraren die nog geen diploma hebben en de studiedagen hebben gevolgd, hun diploma ontvangen. Naast scholing worden de thema’s van leefstijl dit jaar structureel en schoolbreed aangeboden en zijn alle groepen voorzien van de juiste materialen.

 

In januari gaan we starten met de oriëntatie op Brain Blocks. Hiervoor hebben we een deskundige uitgenodigd om te komen vertellen over deze methode. Op basis van deze ervaring en eigen onderzoek kunnen we onderzoeken of de methode aansluit bij Adwaita en wel of niet geïmplementeerd gaat worden. Hiermee gaan we volgend schooljaar (2019-2020) verder.

 

Ontwikkelteam Doorgaande ontwikkellijn: Rijke speel- en leeromgeving.
Leden van dit ontwikkelteam:

 

Veerle IJsseldijk (voorzitter)
Lisanne Dekker
Petra v. Schuilenburg

Annegeert Vos

Kim Kattenberg

 

Het belangrijkste doel voor het aankomend jaar is het ontwikkelen van een visie m.b.t. rijke speel- en leeromgeving voor de groepen 1 t/m 3.

 

 

 

 

Taalonderwijs.

Klik hier voor meer informatie over het taalonderwijs.
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren