Adwaita
Home>Ontwikkelteam

Ontwikkelteam

Ontwikkelteam PLG

Op Adwaita werken we in een PLG; een professionele leeromgeving. Dit betekent dat we op een actieve manier binnen ons team van en met elkaar leren. Dit doen we door o.a. wekelijks een bordsessie te houden van 15 minuten waarbij we de doelen bespreken die op het PLG bord in de teamkamer staan. De thema’s van de doelen komen uit het jaarplan van school. De doelen bepalen de leerkrachten; wat past bij de groep. Ook bespreken we de behaalde successen en de acties die er nodig zijn om het doel te behalen. We werken samen aan de doelen. Zo bereiden we samen lessen voor, kijken de leerkrachten bij elkaar in de klassen en geven we elkaar feedback.

Dit jaar gaan we voor het eerst een leerlingarena houden. Tijdens deze arena krijgen een aantal leerlingen uit de leerlingenraad vragen over hun school. Bijvoorbeeld: ‘Hoe zouden we de pauzes gezellig kunnen later verlopen?’

De leerlingen zitten in een kring en mogen hier over praten onder leiding van een gespreksleider.  Een aantal leerkrachten zit hier in een kring omheen en luistert hiernaar. Dit levert waardevolle informatie op voor de school; van de kinderen!

Dit schooljaar zijn we begonnen met een leerlingenbord in de klas voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Hierop staat een doel voor de leerlingen die eventueel door de leerlingen zelf bepaald kan zijn. Aan de hand van smiley’s kunnen de kinderen aangeven hoe ze zich voelen. Dit doen we standaard aan het begin en eind van de dag, maar het kan ook ingezet worden als evaluatiemiddel. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen hoe kinderen de sfeer in de klas ervaren of in hoeverre een doel is behaald. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: ‘We geven elkaar complimenten over gedrag’ of juist een heel concreet leerdoel over rekenen en taal. We bekijken minimaal twee keer in de week hoe het met het doel gaat. Uiteraard benoemen we ook de successen en worden deze zichtbaar gemaakt op het leerlingenbord.

Op Adwaita doen we het zo elke dag samen een beetje beter!

 

Ontwikkelteam Gedrag.

Leden van dit ontwikkelteam:

Marloes Horstman (voorzitter)
Wilma Krol
Francis Brilleman
Sandra Brandwacht
Evelien Volkering

Vorig schooljaar hebben we ons als ontwikkelteam gedrag gericht op het verbeteren van leerkrachtgedrag en teamcultuur. Daarnaast hebben we ons gericht op de oriëntatie van een (nieuwe) methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het bleek dat onze huidige methode, Leefstijl, het meest overeenkwam met onze eisen en wensen.

In het huidige schooljaar richt het ontwikkelteam gedrag zich op het implementeren en borgen van de methode Leefstijl (Sociaal-emotionele ontwikkeling) en het oriënteren op de methode ‘Brain Blocks’ (het spreken van één taal naar leerlingen).

Op het gebied van de implementatie van Leefstijl richten wij ons dit jaar op het scholen van het hele team. De helft van de leraren op Adwaita bezit al wel een diploma, de andere helft nog niet. Doel is om iedere leraar op Adwaita te scholen op gebied van Leefstijl. Om dit te bereiken hebben we 21 november een teambrede studiedag gehad waarbij twee medewerkers van Leefstijl ons mee hebben genomen in de methode. In maart zal er een vervolg komen op deze studiedag. Daarbij zullen alle leraren die nog geen diploma hebben en de studiedagen hebben gevolgd, hun diploma ontvangen. Naast scholing worden de thema’s van leefstijl dit jaar structureel en schoolbreed aangeboden en zijn alle groepen voorzien van de juiste materialen.

In januari gaan we starten met de oriëntatie op Brain Blocks. Hiervoor hebben we een deskundige uitgenodigd om te komen vertellen over deze methode. Op basis van deze ervaring en eigen onderzoek kunnen we onderzoeken of de methode aansluit bij Adwaita en wel of niet geïmplementeerd gaat worden. Hiermee gaan we volgend schooljaar (2019-2020) verder.

 

Ontwikkelteam ouders en communicatie.

Leden van dit ontwikkelteam:

Namens school:
José Zwerink (voorzitter)
Caroline Schoemaker
Marlène Houben
Gemma Sanders

Namens de ouders:
Sandra Massink
Veronique van Veen
Annemieke Medema

Het ontwikkelteam ouders en communicatie is vorig jaar gestart. Het belangrijkste doel was toen om te komen tot een communicatieplan tussen ouders en school. Hiervoor is een enquête uitgezet onder de ouders en zijn er ronde tafel gesprekken gevoerd.

Het ontwikkeldoel 2018-2022 is komen tot ouderbetrokkenheid 3.0. Dit betekent dat school en ouders samen delen en zoeken naar nieuwe informatie met een gezamenlijk doel: de ontwikkeling van het kind/leerling.

Voor het komende schooljaar gaan we ouderbetrokkenheid 3.0 verder op de kaart zetten.

Het ontwikkelteam is uitgebreid met 3 ouders die graag mee willen denken.

De eerste activiteit van dit schooljaar was het organiseren van de nieuwjaarsreceptie in september. Deze wordt uitgebreid geëvalueerd en met de uitkomsten gaan we kijken hoe we volgend schooljaar de betrokkenheid kunnen vergroten.

De komende tijd wordt verder gebruikt om de website up to date te maken en te promoten.

De website is een bij uitstek geschikt medium om ouders op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen.

De volgende stap die we gaan nemen is het evalueren van de gesprekscyclus. Zijn er voldoende oudergesprekken, is de verdeling over het jaar juist, moeten de gesprekken langer/korter duren, waar is behoefte aan in groep 8, waar is behoefte aan bij 4 jarigen etc.

Rond februari/maart kunt u op de website de volgende update lezen. Zijn er vragen of heeft u ideeën voor ons, we horen het graag. U kunt mailen naar de voorzitter: j.zwerink@stichtingquovadis.nl  (José Zwerink)

Update februari 2018:

De gesprekkencyclus  is binnen het ontwikkelteam geëvalueerd en er ligt een voorstel voor het team. Dit wordt in maart besproken.

13 maart is er een ouder-gespreksavond: aan de hand van stellingen wordt er met elkaar gepraat over allerlei school-gerelateerde onderwerpen. Met de uitkomsten proberen we nog dichter bij ons doel ‘ouderbetrokkenheid 3.0 te komen.

In juli komen we met een evaluatie van het afgelopen schooljaar.

 

Taalonderwijs.

Klik hier voor meer informatie over het taalonderwijs.